South Miami Fire Station

Miami, Florida

South Miami, Florida

South Miami Fire Station located in Miami Florida.